Tüüpreisitingimused

VIRU REISIDE TÜÜPREISITINGIMUSED


1. Pakettreisi tellimine, registreerimistasu ja müük. Üksikkliendi või enama liikmete arvuga grupi jaoks toimub reisile kohtade tellimine Viru Reisid või vahendaja kontoris, telefoni, faksi või elektronposti teel. Reisile registreerumise tasumise aeg on kolm tööpäeva.


2. Tasumise koht või viis on: Viru Reisid või vahendaja kontor, Viru Reisid või vahendaja pangaarvele, millele märgitakse registreeruja(te) nimi(ed), reisi sihtkoht ja alguskuupäev, grupivanema nimi. Registreerimistasu suurus on 60 € ning see tuleb tasuda 3 tööpäeva jooksul pärast koha broneermist. Hilisemal reisi eest tasumisel arvatakse makstud registreerimistasu pakettreisi hinnast maha. Registreerimistasu tasumise hetke loetakse suulise lepingu tekkemomendiks kliendi ja reisikorraldaja vahel. Pakettreisi ülejäänud maksumuse tasumise tähtaeg on 1 kuu enne reisi alguskuupäeva. Pakettreisi kogumaksumus kuulub tasumisele koheselt kui reisi alguskuupäevani on jäänud vähem kui 1 kuu.


3. Reisikindlustus. Reisil viibimise ajaks on oluline hankida nõuetekohane kindlustus. Kliendi soovi korral reisikorraldaja nõustab ja vajadusel võtab vastu ja täidab reisikindlustuse saamise tellimuse. Kui puudub kindlustus ja klient haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab reisikorraldaja teda nii ravi kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel. Rahalised kulutused tasub sel juhul klient.


4. Pakettreisi hind ja hinna muutmine. Pakettreisi hinna sisse kuuluvad teenused, mis on kirjas pakettreisi tutvustavas programmis või kirjalikus pakkumises. Hinna sisse ei kuulu, kui pole märgitud teisiti, viisa, ekskursioonid, reisikindlustus. Pakettreisi hinna tõstmise võimalikud põhjused võivad olla: Eesti või reisi sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, transpordi- ja kütusehindade muutumine, valuutakursside muutumine. Kui klient ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi saada. Viru Reisidel on õigus tõsta reisi hinda uutele klientidele, varem registreerunud klientidel, kellel on tasutud ettemaks, säilib registreerimisel kehtinud reisi hind.


5. Soodustused. Viru Reisidel on õigus kuulutada välja müügikampaaniaid või pakkuda oma äranägemisel erinevaid soodustusi. Samal perioodil kehtivate erinevate soodustuste protsente või summasid ei liideta. Kliendil on õigus valida enda jaoks sobivam soodustus. Grupireisi tellinud grupivanemal on kokkuleppel reisikorraldajaga õigus saada pakettreisi hinnasoodustust. Korduvreisija hinna soodustus 5% kehtib püsikliendile, kes on reisinud Viru Reisidega eelnevalt ühe korra. Püsikliendile, kes on reisinud Viru Reisidega kaks või enam korda, kehtib korduvreisija soodustus 10%.


6. Grupireisi tellinud grupivanema kohustused ja vastutus. Gruppi esindava grupivanema kohustuseks on ette valmistada ja edastada reisikorraldajale reisiks vajalikud dokumendid (reisijate nimekiri, sünniaja ja passi liigi andmetega, tõendid, jm, arvestades sihtkohamaa tingimusi). Grupivanem tutvustab kõiki grupi liikmeid Viru Reiside tüüpreisitingimustega ja vastutab grupi kõikides reisiga seotud küsimustes informeerituse eest. Grupivanem on kogu reisi vältel grupi ja grupijuht- giidi vahendavaks lüliks.


7. Pakettreisilepingust mõjuva põhjusega taganemine. Mõjuv põhjus on kliendi või temale lähedase inimese haigestumine, õnnetusjuhtum, lähedase inimese kaotus. Lähedasteks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna. Lisaks muu tõsine õnnetus (näit. tulekahju, suur varaline kahju, jne). Kui ilmneb mõjuv põhjus, on kliendil õigus pakettreisilepingust taganeda ja saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud Viru Reiside bürookulud, 40 (nelikümmend ) eurot inimese kohta ja reisikorraldaja poolt pakettreisilepingu sõlmimise järel tehtud kulutused (näit.viisa ja hotellide ettemaksud, hotellitrahv, jne.). Klient teavitab reisikorraldajat koheselt mõjuvast põhjusest ja esitab 10 päeva jooksul vastava tõendi. NB! Soovitame vormistada reisile registreerimisel tervisekindlustusega ka reisitõrkekindlustuse, sel juhul tagastab mõjuva põhjuse olemasolul kindlustusselts kogu sissemakstud raha!


8. Pakettreisilepingust mõjuva põhjuseta taganemine . Kliendil on õigus pakettreisilepingust taganeda:

• rohkem kui 31 päeva enne reisi algust ja saada tagasi sissemakstud raha, vähendatuna Viru Reiside bürookulud, 40 € (nelikümmend) eurot inimese kohta ja antud hetkeks (näiteks laevapiletid, hotelli broneeringute ettemaksud jne.) juba tehtud kulutuste võrra (kehtib ka kõikide järgnevate annulleerimise tähtpäevade kohta)

• 30- 15 päeva enne reisi alguskuupäeva ja reisikorraldajal on õigus kinni pidada 25% pakettreisi hinnast, kuid mitte vähem kui 40 €

• 14- 8 päeva enne reisi alguskuupäeva ja reisikorraldajal on õigus kinni pidada 50% pakettreisi hinnast, kuid mitte vähem kui 40€

• 7- 3 päeva enne reisi alguskuupäeva ja reisikorraldajal on õigus kinni pidada 75% pakettreisi hinnast, vähem kui 48 tundi enne reisi alguskuupäeva ja reisikorraldajal on õigus kinni pidada pakettreisi kogumaksumus.

• Kui klient jääb kohale tulemata või tuleb aga ei saa reisile minna, kuna tal pole kaasas reisiks vajalikke dokumente, siis raha ei tagastata. Kui vormistati eritellimus (muudeti programmi, öömaja, tehti lisatellimusi, vms.) siis reisi tühistamisel kuuluvad tasumisele selle tellimuse täitmisega tehtud kulud.


9. Pakettreisilepingu muutmine. Kliendil on õigus kuni 60 päeva enne esialgselt valitud reisi alguskuupäeva üks kord aastas muuta enda tellitud reisi sihtkohta ja kuupäeva kindlasti toimuva reisi vastu jooksval aastal ja mitte odavama, kui -50€ eelneva valitud reisi maksumusest (lubatud juhul, kui esialgselt valitud reisile pole reisikorraldajal tehtud täiendavaid kulutusi). Hilisemaid muutusi võib reisikorraldaja käsitleda pakettreisilepingust taganemisena ja uue pakettreisi tellimisena. Kliendil on õigus edasi müüa tellitud või ostetud pakettreis tingimusel, et reisi sihtmaa viisaeeskirjad seda võimaldavad. Klient edastab oma pakettreisilepingu müügisoovi koheselt reisikorraldajale. Lepingu edasiandmise korral vastutavad nii pakettreisi esialgne kui ka uus ostja solidaarselt sellega seotud informatsiooni edastamise ning rahaliste kulutuste tasumise eest. Nimetatud klientidel lasub vastutus hinnavahe ja pakettreisi üleandmisest tingitud võimalike kulutuste tasumise eest.


10. Reisikorraldaja poolt pakettreisilepingu lõpetamine. Kui klient pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud siis reisikorraldajal on õigus pakettreisileping lõpetada.


11. Reisiprogrammi muutmine. Reisikorraldajal on õigus teha reisiprogrammi muudatusi, juhul kui see on tingitud temast sõltumatutest asjaoludest või reisile on registreerunud tunduvalt vähem kliente kui on vaja selle reisi teostamiseks algselt kavandatud kujul halvendamata seejuures reisi iseloomu ja kvaliteeti. Näiteks on reisikorraldajal õigus muuta hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muudatusi, kui see ei too kaasa kvaliteedi alanemist. Reisikorraldaja teavitab klienti esimesel võimalusel tehtud muudatustest.


12. Reisi ärajätmine. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui reisile ei ole kogunenud nõutav arv kliente või kui reisi läbiviimine on oluliselt raskendatud ja ohus on klientide julgeolek (loodusõnnetused, streigid, sõjad, jne.). Kliendil on õigus ärajäänud reis vahetada teise sama reisikorraldaja reisi vastu, tasudes või tagasi saades tekkiva hinnavahe. Kui klient asendusreisi ei soovi, tagastab reisikorraldaja talle kogu tasutud raha.


13. Kliendi omavastutus. Kliendil lasub kohustus ja vastutus hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirjade täitmise eest ja eiramise korral tuleb hüvitada tekitatud kahju. Klient ei tohi oma käitumisega (suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarbimine, jne) häirida kaasreisijaid. Häirijat võib algavale või kulgevale reisile mitte lubada, pakettreisi eest tasutud raha tagastamata. Klient vastutab kahju eest, mida tema tahtlik ja/või hoolimatu käitumine võib põhjustada reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele. Klient vastutab oma reisidokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse eest kogu reisi vältel. Reisikorraldaja ei vastuta ja ei kanna ka sellega seoses tekkinud kulutusi., kui klienti ei lubata reisi sihtmaale siseneda .


14. Reisikorraldajast sõltumatud reisikorralduse puudused ja kahjude korvamine. Reisikorraldaja viga ei ole see kui vahendaja on edastanud ebatäpset või puudulikku informatsiooni reisi kohta. Vahendaja vastutab edastatud informatsiooni eest. Reisikorraldaja poolt ei kuulu hüvitamisele tagajärjed, mis tekkisid kliendil pärast reisi seoses reisi pikenemisega. Viru Reisid reisikorraldajana ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure`i tõttu (loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid, demonstratsioonid, vms.). Reisikorraldaja ei vastuta, kui tema pakettreise vahendatav firma pankrotistub. Kliendi enda hoolimatuse või tegevusetuse (näiteks ööseks bussi jäetud asjade vargus) läbi põhjustatud kahjud ei kuulu reisikorraldaja poolt hüvitamisele. Täiendavad reisikorraldaja kulud, mis võivad tekkida kliendi dokumentide kadumisest või nõuetele mittevastavusest (passi aegumine, viisa puudumine või kehtivuse kaotamine jne.) korvab klient reisikorraldajale.


15. Avalduse esitamine ja vastamine. Kui kliendil tekib pretensioone reisikorraldaja tahtliku tegevuse tõttu, siis tal on 7 kalendripäeva jooksul pärast pakettreisi lõpukuupäeva möödumist avalduse esitamise õigus. Kirjalikule avaldusele vastamise tähtaeg on 10 päeva, arvates avalduse saabumise päevast. Täiendava uurimise vajadusel võib vastamise tähtaeg pikeneda kuni ühe kuuni.


Klient tutvub enne suulise pakettreisilepingu sõlmimist Viru Reiside tüüpreisitingimuste- ja reisiprogrammiga.

Klient kontrollib üle vahetult enne reisile asumist enda poolt ostetud või vahendatud kindlustusteenuse sisu.